De podotherapeuten van onze praktijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapie, de NVvP. Wilt u meer weten over wat de NVvP doet? Dit is de website: www.podotherapie.nl

Beroepscompetentieprofiel en BMH

De podotherapeut handelt volgens de door de NVvP opgestelde beroepscompetentieprofiel. Het podotherapeutisch onderzoek is volgens het beroepsmatig methodisch handelen (BMH). Dit laatste houdt in dat de werkwijze volgens een vast patroon verloopt, zodat elk aspect structureel wordt meegenomen in een onderzoek of behandeling.

Praktijkhygiëne

De hygiene in de praktijk wordt uitgevoerd volgens de opgestelde hygiënerichtlijnen van de beroepsvereniging. Hiermee draagt de praktijk zorg voor een schone en hygiënische uitoefening van het vak podotherapie. 

Kwaliteitsregistratie paramedici 

Voor paramedici is het orgaan Kwaliteitsregistratie Paramedici opgericht. Hier kunnen paramedici worden ingeschreven in het basisregister na afronding van de hbo opleiding. Elke 5 jaar dient de paramedicus te voldoen aan de gestelde eisen om in het kwaliteitsregister ingeschreven te blijven. Het volgen van scholingen en het geven van scholingen is een onderdeel hiervan, ook onderzoek en ontwikkeling leveren punten op voor in het kwaliteitsregister.

Om het beroep podotherapeut uit te mogen blijven oefenen wordt elke vijf jaar de podotherapeut gevisiteerd. Er wordt beoordeeld of de praktijkvoering voldoet aan de gestelde normen en eisen. Hieruit volgen aanbevelingen die opgevolgd dienen te worden, deze visitatie met positief resultaat afronden is een eis om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister. In de visitatie horen ook dossiervoering en rapportage en uitslagen van enquetes onder klanten en pleitbezorgers thuis.

Wilt u meer weten over het Kwaliteitsregister Paramedici? Dit is de website:www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/default.aspx

En hier kunt u direct het register raadplegen: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/M.C.Witte

 

Alumni register KIPZ

Kipz registreert de podotherapeuten die zijn geschoold op post Hbo niveau tot een verbijzondering van hun vak, zoals kinderpodotherapeut.

Andere kwaliteitsbewaking

Intercollegiaal Overleg tussen de podotherapeuten van Noord-Holland waarin praktijksituaties gezamenlijk worden besproken, om zo van elkaar te leren en elkaars kwaliteit te kennen en te verbeteren. 

Contracten met ketenzorgpartners waarbij specifieke zorg m.n. diabetes aan bepaalde eisen moet voldoen. Hierdoor is er een goede samenwerking tussen de medisch pedicures in de regio. Ook met HKNZ, de samenwerkende huisartsen van Noord Nederland, wordt goed samengewerkt, zodat bij chronisch zieken de zorg optimaal ingericht kan worden.